arko-dh Computer en Laptop Reparatie Service

Producten

Algemene Voorwaarden


1.1 Deze Overeenkomst.
Deze Overeenkomst vormt de juridische vastlegging van uw rechten en verplichtingen en die van www.ARKOPC.nl (hierna "ARKOPC" wij" dan wel "ons" of "onze") met betrekking tot aankopen van producten die worden aangeboden via de ARKOPC site. Door bestellingen via onze site te plaatsen stemt u in met de voorwaarden van deze Overeenkomst en u herbevestigt deze Overeenkomst iedere keer als u gebruik maakt van ARKOPC. Wij raden u aan deze Overeenkomst af te drukken, te bewaren op een veilige plaats en deze steeds te raadplegen voordat u een transactie aangaat via ARKOPC Wij wijzen u erop dat deze Overeenkomst van tijd tot tijd kan worden aangepast conform de procedure in artikel 1.3 hieronder.

1.2 Gehele Overeenkomst.
Deze Overeenkomst bestaat uit (a) ons Privacy Beleid, (b) overige voorwaarden of regels als genoemd in artikel 2.2. Tezamen vormen deze onderdelen de gehele Overeenkomst tussen ARKOPC en u betreffende transacties via onze website www.ARKOPC.nl zij vervangen alle eerdere Overeenkomsten en afspraken met u.

1.3 Wijziging van deze Overeenkomst.
ARKOPC behoudt zich het recht voor de voorwaarden van deze Overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen en de aangepaste versie op de ARKOPC site te plaatsen. Wanneer wij hiertoe overgaan, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen op de homepage.

1.4 Plaats van uitvoering en toepasselijk recht.
ARKOPC is gevestigd te Arnhem (Nederland) Iedere transactie wordt geacht plaats te vinden in Nederland.

2. Persoonsgegevens en privacybeleid.

2.1 Gebruik van Persoonsgegevens.
Persoonsgegevens, zoals contactgegevens en betalingsgegevens die door u zijn opgegeven, worden door ons uitsluitend gebruikt om de transactie te kunnen faciliteren of te onderzoeken. ARKOPC kan "cookies" of andere technische maatregelen gebruiken om uw ervaring met ARKOPC te personaliseren.

2.2 Privacy Beleid.
ARKOPC Privacy Beleid maakt onderdeel uit van deze Overeenkomst en door deze algemene voorwaarden te accepteren, stemt u tevens in met de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zoals beschreven in het Privacy Beleid ARKOPC zal persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden of verstrekken aan derden dan vermeld in het Privacy Beleid, tenzij u ARKOPC daarvoor toestemming hebt gegeven. Wij behouden ons echter het recht voor persoonsgegevens zonder uw toestemming bekend te maken indien wij daartoe worden verplicht op grond van de wet of in antwoord op een rechtsgeldig verzoek van een handhavings- of overheidsinstantie. 

3. Prijzen en betaling.

3.1 Prijzen en Valuta.
De overeengekomen prijs is in Euro's. Ingeval de kosten tussen de datum van de opdracht en het tijdstip der levering stijgen heeft ARKOPC het recht om de overeengekomen prijs met het bedrag van de kostenstijging te verhogen. 

3.2 Betaling.
Leveringen geschieden uitsluitend onder rembours of middels een betaling vooraf. Voor orders met een waarde van Euro 500,- of meer dient steeds 50% van de prijs te worden betaald ten tijde van de bevestiging van de order. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de afnemer een rente verschuldigd zijn van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand te rekenen. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag en zijn verschuldigd zodra ARKOPC de vordering uit handen heeft gegeven.

3.3 Belasting.
De prijzen van alle producten en diensten zijn inclusief BTW.

4. Levertijd en inbedrijfstelling.
Indien de orderbevestiging een levertijd vermeldt wordt deze steeds als een streeftermijn beschouwd. De levertijd gaat in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging doch niet voordat de leverancier van de afnemer alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens heeft ontvangen. Indien ten tijde van de orderbevestiging de afnemer aan de leverancier enige betaling verschuldigd is begint de levertijd eerst te lopen op de dag, waarop de leverancier deze betaling heeft ontvangen. De levertijd eindigt op het moment waarop de goederen op het perceel van de afnemer zijn gearriveerd. 

5. Aansprakelijkheid en overmacht.

5.1 Aansprakelijkheid.
ARKOPC kan op geen enkele wijze door de afnemer aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortkomende uit of in verband staande met het (de) geleverde product(en), of het gebruik daarvan, of voor enige andere schade, die het gevolg is van ontijdige of onjuiste waaronder mede is te verstaan onvolledige of gebrekkige levering. 

5.2 Ontijdige levering.
Alle andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde aanspraken van de afnemer jegens ARKOPC op grond van ontijdige levering zijn eveneens uitgesloten. 

5.3 Onvolledige of gebrekkige levering.
Alle andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde aanspraken van de afnemer jegens ARKOPC op grond van onjuiste waaronder mede is te verstaan onvolledige of gebrekkige levering, vervallen binnen 3 weken na levering van de producten. 

5.4 Verhinderd te leveren.
Indien ARKOPC door overmacht verhinderd is te leveren, zal zij het recht hebben de leveringstermijn te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de Overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten ARKOPC schuld. Als overmacht zullen o.m. in elk geval gelden: oorlog, oproer, werkstaking, uitsluiting, stremming van de aanvoer, breuk van machines en gereedschappen en andere bedrijfsstoornissen, wanprestatie van onze leveranciers. 

5.5 Aanspraak van derden.
De afnemer vrijwaard ARKOPC voor aanspraken van derden tegenover wie ARKOPC zich niet op de onderhavige voorwaarden kan beroepen, voor zover die aanspraken uitgesloten zouden zijn, indien de derden aan deze voorwaarden gebonden zouden zijn. 

6. Eigendomsrecht.
Geleverde goederen blijven eigendom van ARKOPC tot dat de gehele koopprijs is betaald en ook overigens afnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 

7. Modellen en specificaties.
Als gevolg van wijzigingen door fabrikant of door niet meer leverbaar zijn van modellen zijn de specificaties zoals vermeld bij opdrachtbevestiging onder voorbehoud. ARKOPC zal in dit geval een gelijkwaardig product uit de zelfde productrange leveren, waarvan de specificaties minimaal gelijk dan wel hoger liggen dan het oorspronkelijk bestelde product. Tevens behoudt ARKOPC zich het recht voor de opdracht te annuleren, indien bovengemeld alternatief het oorspronkelijke aanschafbedrag overschrijdt.

8. Ontbinding.
Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig een of meer van zijn uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomt, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van afnemer, is de leverancier gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst te ontbinden of op te schorten, zulks ter keuze van ARKOPC. Ontbinding of opschorting laten onverkort de overige rechten van ARKOPC, in het bijzonder om van de afnemer vergoeding van de schade te vorderen die ARKOPC als gevolg van de voortijdige beëindiging der Overeenkomst lijdt.

9. Geschillen.
Alle geschillen, welke tussen partijen mochten rijzen, zullen berecht kunnen worden door bevoegde rechter(s) ter keuze van ARKOPC, zonder dat hierdoor de bevoegdheid van enige andere rechter wordt uitgesloten. 

10. Garantie.
Alle artikelen vallen onder de gebruikelijke garantie van de fabrikant. Mocht uw artikel beschadigd of defect zijn, dan kunt u het artikel binnen 7 dagen aan ARKOPC retourneren. hiervoor kunt u contact opnemen per e-mail aan info@ARKOPC.nl waarna deze wordt omgeruild. 2e hands artikelen vallen niet onder de gebruikelijke garantie, en worden dan ook niet terug genomen.

10.1
De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen;
A: Indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd 
B: Indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens ARKOPC  zijn verricht. 
C: Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen. 
D: Indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden. 
E: Indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires. 
F: indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld. 

10.2  Garantie uitsluitingen.
2e hands artikelen.
Software.

11. Geen voorraad artikel. 
Onderdelen en artikelen die geen voorraad artikelen/onderdelen zijn van ARKOPC kunnen niet geannuleerd of retour gestuurd worden. Dit zijn in vele gevallen de artikelen/onderdelen die een levertijd hebben, die worden speciaal voor u besteld. Als u zeker wilt weten of het artikel/onderdeel geen voorraad artikel is neem dan kontakt op met ARKOPC, dit kan alleen en uitsluitend via info@ARKOPC.nl

11.1 Retour sturen.
Bij het retourneren is het van belang dat u het produkt in de originele niet beschadigde verpakking en ongebruikt terugstuurt, Artikelen die opengemaakt zijn (behalve DEFECTE en/of DOA artikelen) en/of waarvan de verpakking stuk/beschadigd is, kunnen niet retour genomen worden, onvoldoende en franco retour zendingen worden niet geaccepteerd.

Zicht Termijn
In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van14 werkdagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgaaf van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mailbericht naar info@arkoPC.nl is voldoende) Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan:

ARKOPC Computer Service
van NESSTRAAT 62
6826JR Arnhem

Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. De portokosten worden niet vergoed.(zie art 11 en 11.1)  Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert.

De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper (klant)

11.2 Reparatie
Als de klant een laptop en/of computer afgeeft aan arkoPC voor reparatie gebeurd dit op vertrouwelijke en vrijwillige basis
wil de klant op basis van de kosten deze niet laten repareren dan zijn hiervoor onderzoeks kosten verschuldigd a 25 euro. deze kosten zijn ook op de website vermeld. onder de  button laptop en computer tarieven.
zijn de kosten voor  te hoog voor reparatie, dan bieden wij de klant de mogelijkheid om het apparaat aan ons te verkopen voor reclycling tegen de prijs van onderzoekskosten
mondelijke overeenkomsten tussen arkoPC en klant zijn bindend.